Termeni și Condiții Generale de Afaceri

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE ŞI LIVRARE ALE EUROBOX LOGISTICS SRL

Pentru a descărca manualul TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE vă rugăm apăsați aici.

I. Aplicabilitate

a) Termenii şi condiţiile generale de vânzare şi livrare ale Eurobox Logistics SRL se aplică persoanelor juridice şi instituţiilor publice care iniţiază şi/sau derulează relaţii de afaceri cu Eurobox Logistics SRL.

b) Termenii şi condiţiile de faţă se aplică tuturor ofertelor şi cotaţiilor şi tuturor acordurilor referitoare la vânzări şi livrări efectuate de către SC Eurobox Logistics SRL şi la furnizarea de către SC Eurobox Logistics SRL de servicii şi/sau consultanţă. În momentul în care face o comandă, Clientul acceptă în mod implicit termenii şi condiţiile din prezentul document, excluzând orice alte condiţii. Abateri de la aceste Conditii Generale nu se aplica decat daca sunt agreate in mod specific in scris. Vanzatorul este obligat doar prin conditiile din confirmarea de comanda. Daca Cumparatorul nu accepta confirmarea de comanda, trebuie sa notifice Vanzatorul imediat în scris, nu mai târziu de 24 de ore.

c) Condiţii de orice natură aplicate de client, conţinute sau nu in Termenii şi Condiţiile Generale emise de client, sau alte condiţii atasate sau trimise împreună cu comanda de achiziţie se vor aplica doar daca au fost acceptate în scris si semnate de către Eurobox Logistics SRL.

d) Declaraţiile făcute de Eurobox Logistics SRL prin intermediul cotaţiilor şi/sau ofertelor, circularelor, comunicărilor, cataloagelor, recomandărilor, broşurilor şi/sau fişelor tehnice care promovează bunurile şi serviciile oferite, domeniile industriale în care se folosesc precum şi aplicaţiile lor vor fi întotdeauna interpretate ca informaţii generale ce nu se referă niciodată la un tip particular de aplicaţie. Clientul va fi singur responsabil de utilizarea specifică a bunurilor oferite de Eurobox Logistics SRL pentru un tip particular de aplicaţie, în cazul în care nu s-a agreat altfel, în scris, de ambele părţi.

e) În cazul în care orice clauză individuală a prezentului document este sau devine inaplicabilă, toate celelalte clauze vor rămâne valide şi aplicabile.

II. Oferte, cotaţii şi comenzi

a) În lipsa unui alt acord scris, toate ofertele şi cotaţiile sunt făcute fără nici un fel de obligaţii. Comenzile vor fi confirmate de Eurobox Logistics SRL în scris, fie prin Confirmare de comandă, fie, în lipsa acesteia, prin factură, iar Eurobox Logistics SRL va fi obligată legal doar prin această confirmare. Eurobox Logistics SRL îşi rezervă dreptul la o marjă de variaţie cu privire la cantităţi şi la detalii tehnice, de exemplu mărime, greutate, culoare (rezistenţa culorii).

b) Termenele de livrare ale bunurilor şi serviciilor, specificate în oferte, cotaţii şi confirmări de comandă vor fi interpretate ca aproximări şi nu vor reprezenta obligaţii ale Eurobox Logistics SRL decât dacă părţile au agreat în scris altfel.

III. Preţuri

a) În lipsa unui alt acord scris, toate preţurile sunt franco uzină, fără TVA. Toate preţurile au la bază factorii de cost, impozitele, taxele pe import, ratele de schimb etc. dominante în momentul ofertei sau cotaţiei sau în momentul confirmării. Eurobox Logistics SRL îşi rezervă dreptul ca, până la încheierea livrării, să efectueze modificări ale acestor factori de cost sau să îşi anuleze oferta ori cotaţia sau să declare Acordul nul şi neavenit, în integralitatea sa sau doar parţial, fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără să fie responsabilă pentru daune, în cazul în care factorii de cost se modifică semnificativ.

b) Eurobox Logistics SRL nu este obligată să menţină valabile preţurile şi condiţiile din oferte, cotaţii şi confirmări de comenzi anterioare pentru comenzile recurente (comenzi efectuate de acelaşi client pentru aceleaşi produse).

IV. Livrarea

a) Livrarea se va face la data sau în perioada menţionată în confirmare. Dacă în confirmare se menţionează livrare la cerere, Clientul va accepta livrarea integrală în termen de 3 luni de la data confirmării. Eurobox Logistics SRL are dreptul să livreze eşalonat.Eurobox Logistics SRL are dreptul, atunci când este cazul, să livreze cu până la 5% mai mult sau mai puţin din cantitatea menţionată în confirmarea comenzii şi să emită factură în consecinţă. În cazul în care Clientul nu acceptă livrarea bunurilor la data convenită, bunurile vor fi depozitate pe riscul şi cheltuiala Clientului.

b) Dacă informaţiile necesare executării contractului nu se află, în opinia Eurobox Logistics SRL, în posesia Eurobox Logistics SRL la timp, astfel încât să facă posibilă livrarea la data convenită, Eurobox Logistics SRL are dreptul, în urma consultării cu Clientul, să stabilească o nouă dată pentru livrare şi să modifice preţul sau să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe. Depăşirea de către Eurobox Logistics SRL a datei sau/şi a orei convenite pentru livrare nu va fi considerată încălcare a contractului şi nu va da dreptul Clientului să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, în integralitatea sa sau doar parţial şi/sau să ceară despăgubiri.

c) Termenul de livrare va fi extins fără notificare în prealabil dacă vor apărea întârzieri cauzate de următoare situaţii:

– aspecte comerciale sau tehnice între părţile contractante, legate de executarea comenzii, sunt încă în curs de clarificare la data sau după data confirmării comenzii către client;

– clientul nu respectă una sau mai multe obligaţii ce rezultă din contract;

– furnizorii Eurobox Logistics SRL nu pot livra în termenele şi timpul de livrare confirmat de Eurobox Logistics SRL către client prin confirmare de comandă.

d) În cazul în care apare oricare dintre situaţiile mentionate mai sus, Eurobox Logistics SRL îşi rezervă dreptul de a declara acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe fără alte obligaţii,restituind sumele plătite de client în avans.

e) Depăşirea de către Eurobox Logistics SRL a datei sau/şi a orei convenite pentru livrare nu va fi considerată încălcare a contractului şi nu va da dreptul Clientului să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, în integralitatea sa sau doar parţial şi/sau să ceară despăgubiri.

V. Rezervarea proprietăţii

a) Toate bunurile livrate şi care urmează să fie livrate rămân în proprietatea Eurobox Logistics SRL, iar Eurobox Logistics SRL îşi rezervă dreptul de a nu le ceda până în momentul în care Clientul îşi achită integral datoriile către Eurobox Logistics SRL, indiferent de motivul pentru care au fost contractate. În cazul în care Clientul întârzie plata integrală sau parţială sau la începutul oricărei acţiuni sau proceduri care implică solvabilitatea Clientului, Eurobox Logistics SRL poate (fără să aducă atingere celorlalte drepturi ale sale) să îşi recupereze toate bunurile furnizate, care au rămas în proprietateaEurobox Logistics SRL şi care se află încă în locaţia Clientului.

VI. Pretenţii şi reclamaţii

a) Reclamaţiile cu privire la cantităţi şi la defectele vizibile care ar fi putut fi descoperite la o inspecţie atentă normală trebuie aduse la cunoştinţaEurobox Logistics SRL în scris, în termen de opt zile de la livrare.

b) Reclamaţii cu privire la defectele non-vizibile, care nu ar fi putut fi descoperite la o inspecţie atentă, normală trebuie aduse la cunoştinţa Eurobox Logistics SRL în scris, în termen de opt zile de la constatare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la livrare.

Orice drept la pretenţii dispare dacă:

– pretenţiile nu au fost exprimate în scris, în intervalul precizat;

-companiei SC Eurobox Logistics SRL nu i s-a acordat posibilitatea de a studia reclamaţia la faţa locului;

– bunurile continuă să fie folosite.

Loturile returnate vor fi acceptate de Eurobox Logistics SRL doar în urma unei aprobări prealabile scrise. Reclamaţiile nu dau dreptul Clientului să întârzie sau sa refuze plata cătreEurobox Logistics SRL a sumelor datorate sau să exercite orice drept de suspensie a contractului.

c) Variaţiile nuanţelor de culoare ale produselor sunt considerate acceptabile si nu constituie în accepţiunea părţilor un defect de orice tip.

VII. Garanția

a) Eurobox Logistics SRL garantează că bunurile furnizate sunt produse din material de calitate și cu îndemânare. Dacă, totuși, apar defecte ale bunurilor furnizate de Eurobox Logistics SRL, cauzate de procesul de fabricare și/sau de material, Eurobox Logistics SRL va repara aceste defecte, la discretia sa (sau le va da spre reparație) sau va pune la dispoziție (sau va organiza sa fie puse la dispozitie) părțile componente necesare pentru reparatii, sau va înlocui bunurile în totalitate, sau va rambursa cel mult valoarea facturata a bunurilor defecte. Aceasta garanție este valabilă maxim trei luni de la livrare.

b) Pretențiile acestei garanții vor fi comunicate către Eurobox Logistics SRL prin scrisoare recomandată în termen de 8 zile de la aparitia defectului. Dacă reclamația nu este comunicată la timp, orice pretenție asupra Eurobox Logistics SRL își pierde valabilitatea. Pretențiile legale sunt instituite în decurs de 1 an de la reclamația care este transmisă la timp.

c) Sunt excluse din garantie defectele ce apar ca rezultat al:

– unei omisiuni de observare a instrucțiunilor de folosire, reguli de operare, etc. sau altui uz decât cel normal intenționat;

– uzurii normale;

– asamblării/instalării sau reparării de catre părți terțe sau de catre client, fără consimțământul în scris al Eurobox Logistics SRL.

d) în cazul bunurilor produse și livrate la comanda sau al celor pentru care Eurobox Logistics a oferit clientului o mostră, sau cele în care Eurobox Logistics urmează instrucțiunile date de către client, părțile sunt de acord să compare bunurile cu prototipurile acceptate de către client. Eurobox Logistics va accepta doar răspunderea în cazul în care calitatea bunurilor este mai slabă decât calitatea mostrei.

e) Dacă Eurobox Logistics SRL înlocuiește părți/bunuri în concordanță cu obligațiile sale de garanție, bunurile înlocuite devin proprietatea sa.

f) Dacă Cumpărătorul face o reclamație și nu este gasit nici un defect pentru care Vânzătorul este răspunzător, Vânzătorul este intitulat la o compensație pentru munca și costurile pe care le-a suportat ca rezultat a reclamației. Dacă remedierea defectelor necesita intervenție asupra altor echipamente decât bunurile, Cumpărătorul este responsabil pentru orice muncă sau costuri suportate.

VIII. Răspunderea

a) Eurobox Logistics SRL nu este răspunzătoare pentru cheltuielile, daunele şi dobânzile (inclusiv daunele indirecte) suportate, direct sau indirect, ca urmare a consultanţei sau recomandărilor oferite de Eurobox Logistics SRL sau ca urmare a operaţiunilor pe care le-a efectuat, nelivrării sau ca urmare a cererii sau folosirii bunurilor. Eurobox Logistics SRL răspunde doar de defectele de material şi/sau de fabricaţie. Dacă Eurobox Logistics SRL găseşte că reclamaţiile referitoare la aceste defecte sunt întemeiate, poate alege să:

– repare defectele;

– livreze bunuri de înlocuire în schimbul returnării bunurilor cu defecte;

sau

– să declare Acordul nul şi neavenit, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia justiţiei şi să returneze suma plătită pentru achiziţionarea bunurilor în schimbul returnării bunurilor cu defecte.

b) Eurobox Logistics SRL nu este răspunzătoare pentru cheltuielile, daunele şi dobânzile (inclusiv daunele indirecte) suportate, direct sau indirect, ca urmare a reparării, înlăturării sau înlocuirii bunurilor care prezintă defecte. Clientul exonerează Eurobox Logistics SRL de orice răspundere cu privire la pretenţiile terţilor în urma defectelor pe care le prezintă bunurile.

c) Eurobox Logistics SRL nu este răspunzătoare pentru:

– încălcarea brevetelor, patentelor, licenţelor sau oricărui drept de proprietate intelectuală şi/sau alte drepturi ale terţilor ca rezultat al operării şi utilizării de date provenite de la client;

– daune, prejudicii sau pierderi ca urmare a orice poate implica materii prime, semifabricate, modele, produse, scule şi instrumente etc. puse la dispoziţie de către client.

IX. Drepturile de proprietate industrială

a) Drepturile de autor şi de proprietate industrială asupra estimărilor, software-ului, desenelor, ilustratiilor, listelor de materiale, ofertelor, specificaţiilor şi altor informaţii furnizate deEurobox Logistics SRL rămân în posesia Eurobox Logistics SRL. Estimările, software-ul, desenele, specificaţiile şi informaţiile nu pot fi copiate fără acordul scris al Eurobox Logistics SRL. Clientul va considera strict confidenţială orice informaţie primită de la Eurobox Logistics SRL şi nu o va transmite terţilor fără acordul prealabil, în scris, al Eurobox Logistics SRL.

b) Desenele, software-ul, stereotipurile, matriţele sau uneltele (chiar şi cele realizate în cooperare cu Clientul sau pe cheltuiala acestuia) sau produsele fabricate cu ajutorul acestora nu pot fi copiate fără acordul scris al Eurobox Logistics SRL. Matriţele, uneltele etc. vor rămâne în proprietatea Eurobox Logistics SRL, chiar dacă au fost fabricate la comanda Clientului sau dacă Clientul a suportat costurile. Clientul exonereazăEurobox Logistics SRL de orice răspundere cu privire la pretenţiile terţilor în urma încălcării dreptului de proprietate industrială cu privire la fabricarea, livrarea sau folosirea unui produs sau la lucrările întreprinse, dacă acestea au fost realizate conform specificaţiilor Clientului.

X. Plata

a) Dacă nu se prevede altfel în confirmare, plata va fi efectuată în termen de 5 de zile de la data facturării. Toate plăţile vor fi efectuate fără deduceri sau compensaţii.

b) Eurobox Logistics SRL are dreptul să aplice penalități la sumele neachitate la scadenţă, rata fiind de 0,05% pe zi din valoarea sumei neachitate pentru primele 30 de zile de intarziere si 0,5% pe zi din valoarea sumei scadente pentru intarzieri mai mari de 30 de zile.

c) Orice plată parțială va fi întâi dedusă din valoarea penalităților si costurilor datorate, chiar dacă clientul menţionează ca plata se referă la stingerea unei facturi. Toate cheltuielile, atât judiciare, cât şi extra-judiciare, cele din urmă fixate la 10% din suma facturată, dar nu mai putin de 3,000 Eur, care apar în timpul strângerii şi recuperării sumelor scadente vor fi suportate de Client.

XI. Suspendarea

a) Dacă Clientul nu efectuează integral o plată, Eurobox Logistics SRL nu este obligată să execute în continuare contractul şi are dreptul să declare Acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe, fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără să aducă atingere obligaţiilor Clientului de a-şi îndeplini partea sa din Acord şi/sau să ofere despăgubiri Eurobox Logistics SRL pentru daunele produse.

XII. Îmbunătățire continuă

a) Produsele Eurobox Logistics sunt subiectul dreptului Eurobox Logistics pentru continue ajustări și modificări în vederea consolidării calității și funcționalității acestora. Eurobox Logistics are, prin urmare, dreptul să livreze produsele care au fost modificate comparativ cu cele livrate initial, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu specificațiile produselor Eurobox Logistics.

XIII. Circumstanţe neprevăzute

a) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

c) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

d) În situația apariției de circumstanțe neprevăzute cum ar fi în caz de război, tulburări sociale, incendiu sau dezastre, greve, intervenții ale organelor guvernamentale, litigii vamale, precum și în caz de condiții meteorologice adverse, accidente, indiferent dacă acestea privesc Furnizorul sau unul din furnizorii acestuia ori companiile de transport implicate, cu condiția ca aceste circumstanțe neprevăzute să nu poată fi împiedicate de către Furnizor, ori dacă circumstanțele de la momentul încheierii contractului se schimbă în mod esențial, Furnizorul are dreptul sa suspende executarea contractului ori să denunțe unilateral acest contract, fără notificare prealabilă, fără intervenția justiției ci doar prin înștiințarea Beneficiarului cu privire la apariția acestor circumstanțe și fără să poată fi obligat la plata de despăgubiri către Beneficiar ori către terți.

XIV. Legea aplicabilă şi rezolvarea litigiilor

a) Toate ofertele şi cotaţiile făcute, precum şi acordurile încheiate se supun exclusiv şi sunt alcătuite în conformitate cu legislaţia română.

Orice litigiu care decurge sau este legat de ofertele sau cotaţiile făcute şi acordurile încheiate de Eurobox Logistics SRL va fi înaintat spre soluţionare exclusiv Camerei de Comert din Bucuresti, cu menţiunea că, dacă Eurobox Logistics SRL este cea care iniţiază acţiunea, poate alege o instanţă judecătorească din altă jurisdicţie.

XV. Modificări

a) Termenii sau condiţiile prin care se intenţionează modificarea prezentelor Condiţii nu creează nici o obligaţie de natură legală dacă nu sunt confirmate în scris de Eurobox Logistics SRL. Termenii şi condiţiile care nu au suferit modificări rămân în vigoare.

Prezentul documente este traducerea textului în engleza. Textul în engleza este textul original şi va prevala asupra oricărei traduceri.